ข้อมูลเกี่ยวกับ ต้น “กระจูด” krajoodbag.com กระเป๋ากระจูด

มารู้จัก กระจูด คืออะไร
แหล่งกำเนิด “กระจูด”อยู่ที่ไหน www.krajoodbag.com
แนะนำ กระจูด krajood

ข้อมูลเกี่ยวกับ ต้น “กระจูด” krajoodbag.com กระเป๋ากระจูด “กระจูด” เป็นพืชตระกูลเดียวกับ “กก” (Sedge) คือ ในตระกูล Cyperaccae มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Lepironia artica late
กระจูด เป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตง่าย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นของกระจูดมีลักษณะกลมกลวง มีข้อปล้องภายในคล้ายลำไผ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1/8 – 5/16 นิ้ว ความสูงประมาณ 1 – 3 เมตร
จุดประสงค์หลักขายชิ้นงานดิบในการทำเดคูพาจ เพ้นลาย
1. ขายชิ้นงานดิบงานใบลาน
2. ขายชิ้นงานดิบงานป่านศรนารายณ์
3. ขายชิ้นงานดิบงานพลาสติก PVC
4. ขายชิ้นงานดิบกระเป๋าสานกระจูด
5. ขายงานเดคูพาจ
เดคูพาจ, อุปกรณ์ทำงานเดคูพาจ, อุปกรณ์ทำเดคูพาจ, กระดาษทิชชู, แนพกิ้น,งานเดคูพาจ,decoupage, paper napkin, กระดาษเดคูพาจ, น้ำยาเดคูพาจ, กาวเดคูพาจ,
กระเป๋าป่าน, ใบลาน, พลาสติก PVC, ชิ้นงานดิบเดคูพาจ, งานดิบเดคูพาจ, กระเป๋าป่านศรนารายณ์, กระจูด, กระเป๋าราคาถูก, decoupage, งานรองพื้นสีขาว,กระเป๋าสาน, กระเป๋าสานกระจูด, ป่านศรนารายณ์, sedge bag, krajood, ป่านศรนารายณ์, งานพลาสติกพีวีซี, กระเป๋าพลาสติกพีวีซี, เดคูพาท, งานรองพื้นสีขาว,อุปกรณ์ทำเดคูพาจ, จำหน่ายชิ้นงานดิบงานใบลาน, ป่านศรนารายณ์,พลาสติก PVC กระเป๋าสานกระจูด,ขายชิ้นงานดิบงานใบลาน,ขายชิ้นงานดิบงานป่านศรนารายณ์,ขายชิ้นงานดิบงานพลาสติก PVC,ขายชิ้นงานดิบกระเป๋าสานกระจูด, ขายงานเดคูพาจ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์และสภาพแวดล้อม ขายชิ้นงานดิบงานใบลาน ต้นกระจูด ชอบขึ้นในที่ ๆ มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่า “พรุ” หรือชาวพื้นเมืองทางภาคใต้เรียกว่า “โพระ” ต้นกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีขนาดเล็ก และไม่ยาวนัก
การเพาะปลูกกระจูดต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ขายชิ้นงานดิบกระเป๋าสานกระจูด,ต้นจึงจะโตได้ขนาด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ คือ ลำต้นยาวไม่ต่ำกว่า 1 เมตรเมื่อถอนต้นกระจูดไปแล้ว หน่อก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่หมุนเวียนกันไป อุปกรณ์ทำงานเดคูพาจต้นกระจูดมี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ส่วนจูดหนูมีลำต้นเล็กและสั้น
ความเหนียวน้อยกว่าจูดใหญ่ โดยทั่วไปราษฎรทางภาคใต้ใช้กระจูดในการสานเสื่อ ทำใบเรือ ทำเชือกผูดมัดและทำกระสอบบรรจุสินค้าเกษตรและสิ่งของอื่น ๆ กรรมวิธีสานเสื่อจูดนั้นจะแตกต่างจากการสานเสื่อทั่วไป ขายงานเดคูพาจคือ ชาวบ้านจะนำต้นกระจูดมาคลุกดินขาวก่อนตากแดดให้แห้งแล้วจึงทุบต้นกระจูดให้แบนเพื่อให้มีความนิ่มตัวสำหรับหากต้องการให้มีสีสันก็นำไปย้อมสีก่อนนำมาสาน แหล่งวัตถุดิบในจังหวัด ขายชิ้นงานดิบงานพลาสติก PVC แหล่งผลิตกระจูดในจังหวัดพัทลุง
มีเพียงแห่งเดียว คือ ที่หมู่บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง และตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื่องจากพื้นที่ดินมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม อยู่ริมทะเลสาบ มีน้ำขังตลอดทั้งปี มีทั้งกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กระเป๋าป่านศรนารายณ์,และที่ราษฎรปลูกรวมพื้นที่เพาะปลูกกระจูดในบริเวณดังกล่าว ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ราษฎรแถบนี้ส่วนใหญ่ เดคูพาทคือ ประมาณร้อยละ 80 – 90 ของครัวเรือนทั้งหมด ประกอบอาชีพหลักในการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด decoupage, paper napkin,ฉะนั้น แต่ละครัวเรือนมักจะมีไร่กระจูดเป็นของตนเองด้วย โดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 3 – 10 ไร่ ดูผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดรับออกแบบผลิตและจำหน่าย www.krajoodbag.com sedge bag, krajood, กระเป๋าสานกระจูด,ขายชิ้นงานดิบงานใบลาน,เดิม “กระจูด ของจังหวัดพัทลุงถูกส่งออกไปขายต่างจังหวัดในรูป “วัตถุดิบ” อยู่เสมอ แต่เนื่องจากปัจจุบัน ขายงานเดคูพาจ
การทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดในจังหวัดมีการขยายตัวมาก ป่านศรนารายณ์, จนปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตได้ในจังหวัด ขายชิ้นงานดิบกระเป๋าสานกระจูดไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ต้องสั่งซื้อจากแหล่งผลิตจังหวัดที่อื่นอยู่เสมอ ซึ่งแหล่งผลิตต่างจังหวัดที่สำคัญ กระเป๋าสานกระจูดคือที่ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชการใช้ประโยชน์ต้นกระจูด ขายงานเดคูพาจ นำไปฝึ่งแดดให้แห้งสนิทสามารถนำมาผลิตงานจักสานเป็น เสื่อปูรองนั่งที่เรียกกันว่า ‘เสื่อกระจูด’ หรือ ‘สาดกระจูด’ อุปกรณ์ทำเดคูพาจโดยการสานเสื่อกระจูดโดยทั่วไปนิยมสานลวดลาย มาตรฐาน คือ ลายขัดสอง หรือลายขัดสาม ต้องการขายชิ้นงานดิบในการทำเดคูพาจและมีการพัฒนาดัดแปลงลวดลาย เช่น ลายลูกแก้ว ลายดาวล้อมเดือน กระเป๋าสานกระจูดลายดอกจัทนทร์ ลายก้านต่อดอก ลายโคม ลายแก้วเนื่อง ลายแก้วบ้านดอน กระเป๋าพลาสติกพีวีซี, เดคูพาท,ลายตัวหนังสือ เป็นต้น และมีการทำผลิตภัณฑ์เช่น สายกระเป๋าเครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้ทำใบเรือ ทำเชือกผูกมัดแหล่งผลิตที่สำคัญ อยู่ที่หมู่บ้านทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง หมู่บ้านบ่อกรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานีหมู่บ้านสะกอม จังหวัดสงขลา หมู่บ้านทอนทอน จังหวัดนราธิวาส www.krajoodbag.com