พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯได้เสร็จสิ้นการประเมินผลข้อเสนอซองที่ 2 หรือข้อเสนอด้านเทคนิค และ พิจารณาตามข้อกำหนดเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) ที่ได้ระบุให้ เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำข้อเสนอซองที่ 2 แยกรายละเอียดออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดข้อเสนอด้านเทคนิคและหมวดข้อเสนอด้านแผนธุรกิจ

ทั้งนี้ ภายหลังการพิจารณาประเมินเอกสารข้อเสนอที่คณะกรรมการคัดเลือกฯได้รับไว้พิจารณาของเอกชน ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายแล้ว คณะ กรรมการคัดเลือกฯได้มีมติเห็นชอบให้เอกชนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 2 ราย เป็นผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 หรือข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งได้แก่ 1.กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) 2.กลุ่ม Grand Consortium และมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินต่อเอกชนทุกราย พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดเตรียมการพิจารณาเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ต่อไป

โดยคาดว่ากระบวนการคัดเลือกจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ย.2562 และคาดว่าจะลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ ภายในเดือน ม.ค.2563 ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3 ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้า ธนโฮลดิ้ง จำกัด (นำโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนั้น หากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นประการใด คณะกรรมการคัดเลือกฯพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.