“บิ๊กหยิม” ฟิต! เตรียมนำ “กรมธนารักษ์” ขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ และส่งมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน หวังสร้างอาชีพ รายได้ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ส่วนการมอบสัญญาเช่าหวังให้ประชาชนจาก “ผู้บุกรุก” มาเป็น “ผู้เช่า” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ กรมธนารักษ์ โดย นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ จะมีการเปิดการจัดพื้นที่ค้าขายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เพื่อสนับสนุนทำให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อาคารกรมธนารักษ์

โดยในเรื่องนี้ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในการจัดพื้นที่ค้าขายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผ่านโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบเป็นที่ประชุมอเนกประสงค์ และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวชุมชน

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวด้วยว่า การจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เป็นโครงการที่กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนทำให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ มีดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะเดินทางมาร่วมแถลงข่าวด้วย

สำหรับการจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ในครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.63 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาเป็นสถานที่สำหรับประชุมและเป็นตลาดแห่งใหม่ให้กับประชาชนในท้องที่ได้นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชน ซึ่งภายหลังจากการจัดทำโครงการดังกล่าวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นจำนวนเงินประมาณ 50,000 – 80,000 บาท โดยในวันอังคารที่ 29 ต.ค.62 กรมธนารักษ์ จะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 บนที่ราชพัสดุ


แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.848 (บางส่วน) บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชน สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าประมาณ 30 ร้านค้า และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กรมธนารักษ์ จะจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3 บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ. 209 ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 กรมธนารักษ์ จะดำเนินโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สิงห์บุรี นครนายก กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี พังงา สตูล จันทบุรี หนองคาย มุกดาหาร มหาสารคาม อำนาจเจริญ นครราชสีมา ลำปาง เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์ และในปีงบประมาณ 2563 จะเร่งดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

ส่วนนโยบายการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ได้เร่งรัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชน จากเดิมที่เป็น “ผู้บุกรุก” มาเป็น “ผู้เช่า” โดยได้ดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐให้กับประชาชน จำนวน 300 ราย ประกอบด้วย สัญญาเช่าเพื่อการเกษตร จำนวน 257 ราย และสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 43 ราย ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ (บ่อถ่านศิลา) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.848 (บางส่วน) ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเคียนชา อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กรมธนารักษ์ จะมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐให้กับประชาชน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ 209 เขตพัฒนาเศรษฐกิจกาญจนบุรี (นอกเขตอุตสาหกรรม) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 141 ราย โดยเป็นสัญญาเช่าเพื่อการเกษตร อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย.